Kvalitetspolitikk

OISH as forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem.

Vi skal sette kunden, markedet og øvrige interesseparters behov i fokus ved vise engasjement og yte full oppfølging når det gjelder salg, systembygging og servicearbeid for alt fra de enkleste ledningskomponenter, til de mest komplekse hydraulikk system, og alt imellom, for offshoreindustrien, shipping og landbasert industri.

Vi arbeider for å bli anerkjent når det gjelder utførelse og pålitelighet. Våre krav til kvalitet gjelder for alle ansatte og for våre leverandører.

Våre ansatte skal være ambassadører for OISH as verdier og lederprinsipper.

.

Quality policy

OISH as are committed to comply with applicable standards, laws and government requirements as well as continuously improving our quality system.

We are focusing on the customer, marked and other interested parties’ needs by demonstrating commitment and providing full follow-up in sales, system and service from the simplest fitting components, to the most complex hydraulics systems, for the offshore industry, shipping and land-based industry.

We aim to be recognized in terms of quality execution and reliability. Our quality requirements apply to all employees and our suppliers.

Our employees shall be ambassadors for OISH as values and management principles.